Waar ben je naar op zoek?

Hoe verbetert u het rendement in de vleesveehouderij?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist25-3-2019

Richt u op die parameters waar u wel invloed op heeft! Van alle factoren die de rendabiliteit bepalen in de vleesveesector is vruchtbaarheid een belangrijke parameter waar u als veehouder zelf invloed op heeft. De leeftijd bij de eerste kalving en de tussenkalftijd zijn hierin bepalende factoren.

Leeftijd bij de eerste kalving en de gewenste daggroei

Het uitgangspunt is: 600 kg is het minimale streefgewicht voor een eerste afkalving. Dat willen we bovendien bereiken op een leeftijd van 24 maanden. In de praktijk is een dagelijkse groei van 800 g in de eerste acht levensmaanden bij een vrouwelijk Witblauw jongvee meestal behoorlijk goed. In de periode daarna zakt de gemiddelde groei echter op veel bedrijven dramatisch naar 500 – 600 g/dag terwijl 750 g eigenlijk noodzakelijk is om de doelstelling te halen. Wetende dat een BWB-vaars niet op leeftijd maar op een gewicht van 375-400 kg in cyclus komt, moet dit gewicht op 15 maanden behaald worden om een vaars op 2 jaar te laten afkalven. Daarom is het in de tweede helft van de weideperiode, door gebrek aan gras of kwalitatief minder gras, noodzakelijk om bij te voederen. Doe je dit niet, dan worden pinken veel te laat geslachtsrijp en dekrijp. Het gevolg daarvan is dat hun leeftijd bij de eerste keer afkalven ook veel te hoog ligt. Elke maand extra kost minimaal € 40/maand meer door stijgende voerkosten en ook omdat er meer vrouwelijk vee nodig is. Vaarzen die pas op 30 maanden kalven kosten dan ook minstens € 250 meer.

Tussenkalftijd

Als we een tussenkalftijd van 380 dagen als gemiddeld goed aannemen, dan moeten de koeien circa 10 weken na afkalven opnieuw tochtig zijn.

De conditie van de koeien is hierbij bepalend. Ten eerste moet u ervoor zorgen dat uw koeien in een goede conditie afkalven en nadien niet te veel afmageren. Om dit te vermijden is het bij zoogkoeien absoluut gewenst om hard bij te voederen. Zorg er bovendien voor dat het rantsoen in evenwicht is.

In de praktijk worden hiertegen veel fouten gemaakt door de rantsoenen niet goed uit te balanceren op vlak van energie, eiwit, mineralen en vitaminen.

Elke extra dag tussenkalftijd kost circa € 2/dier/dag. Dit is een verliespost die met een goed bronstmanagement en voermanagement fors te beperken is.