Waar ben je naar op zoek?

Meer melk uit ruwvoer met Terra+

Met de totaalaanpak TERRA+ wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om meer melk te produceren uit ruwvoer van eigen bodem en te werken aan de best mogelijke benutting van uw kostbare grond. 

De Terra+ totaalaanpak

  • Analyse van uw potentiële voerwinst en prioriteiten stellen voor uw bedrijf (bodemverbetering, verhogen graslandkwaliteit of optimale meststoffenbenutting, ...), opstellen van een plan van aanpak en gezamenlijk de doelen bewaken. 
  • Inzet van topkwaliteitsproducten (zaaizaden, meststoffen, inkuilmiddelen) die passen bij uw doelen en doen wat ze moeten doen.
  • Slimme hulpmiddeln zoals het gratis Terra+ Bemestingsadvies. 
  • Advies en ondersteuning van uw specialist en waar nodig de diepgaande kennis van één van onze teeltspecialisten ruwvoer. 
Afbeelding: Terra  BE

Wat verdient u met meer melk uit ruwvoer?

Uw melkveespecialist laat het u graag zien met behulp van ons programma Melk€fficiënt. het onderstaande voorbeeld toont het resultaat van verhoging van de ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit voor een bedrijf met 100 melkkoeien, 8500 kg melk per koe en 50 hectare. 

  Doel Extra voerwinst
Verhogen drogestofopbrengst + 2 ton ds/ha € 8645
Verbeteren kwaliteit + 25 VEM/kg ds € 7590
  Totaal € 16.235

 

De schakels van Terra+

Met Terra+ werkt u plan(t)matig en doelgericht aan het optimaliseren van elke stap in de productie van uw ruwvoer. 

Bodem

Afbeelding: Terra _bodem

De juiste meststoffen en bodemverbeteraars op het juiste moment en een uitgekiend bouwplan houden de structuur en de conditie van de bodem op niveau. 

Bemesting

Afbeelding: Terra _bemesting

Binnen de ruimte van de wetgeving krijgt u een bemestingsadvies per ruwvoerteelt en per snede, afgestemd op de behoefte van de bodem en de gewassen en met optimale benutting van uw drijfmest. 

Gewas

Afbeelding: Terra _gewas

Uitgekiende rassenkeuze in gras en maïs op perceelniveau, op basis van geografische ligging, grondsoort en gebruiksdoel.

In- en uitkuilmanagement

Afbeelding: Terra _inkuilmanagement

Praktisch advies bij het in- en uitkuilen en toepassing van inkuilmiddelen, voor optimaal behoud van smaak en voederwaarde. 

Koe en rantsoen

Afbeelding: Terra _koe-rantsoen

Doel van Terra+ is dat u het ruwvoer produceert dat leidt tot de meest efficiënte melkproductie door uw koeien. Daar hoort uiteraard een deskundig advies van uw voerspecialist bij over de rantsoensamenstelling.